Algemene voorwaarden

 

 
1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, zoals maar niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Food Dynamics te Dongen, Nederland (hierna “Food Dynamics”).
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk door Food Dynamics bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna de “Klant”) wordt nadrukkelijk afgewezen.
1.3 In geval een bepaling uit deze voorwaar­den ongeldig mocht blijken te zijn dan laat dit de rechtskracht van de overige bepalin­gen onverlet. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling overeenkomstig de geest van deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen en offertes van Food Dynamics zijn vrijblijvend. Een door de Klant aanvaarde aanbieding kan door Food Dynamics binnen 5 (vijf) werkdagen na aanvaarding kosteloos worden herroepen.
3. Omvang van de contractuele verplichtingen
3.1 Zoals vastgelegd in iedere specifieke opdracht zal Food Dynamics één of meer van de volgende werkzaamheden verrichten (hierna gezamenlijk “Werkzaamheden”):
a) “Consultancy”, zijnde het adviseren over product- en procesontwikkeling, het inventariseren en vaststellen van productsamenstellingen en productieprocessen en procedures inclusief, indien en voor zover overeengekomen, de levering van materialen zoals documenten, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en voorbereidende studies (hierna de “Materialen”). De daadwerkelijk te verlenen Consultancy diensten worden gespecificeerd in iedere specifieke order.
b) “Detachering”, zijnde het voor kortere of langere tijd, incidenteel dan wel structureel, ter beschikking stellen van specifieke medewerkers.
c) “Sourcing & Productie” het namens en ten behoeve van de Klant organiseren van inkoop- en productietrajecten.
3.2 Food Dynamics heeft te allen tijde het recht de Werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

4. Prijzen, facturen en betalingscondities

4.1 Overeengekomen prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten welke separaat in rekening gebracht zullen worden.
4.2 Prijzen zijn in euro. Indien in een specifieke order een andere valuta wordt gebruikt gebeurt dit op basis van de op het moment van de orderdatum geldende euro-wisselkoers. Indien op de factuurdatum deze wisselkoers meer dan 2.5 % afwijkt is Food Dynamics gerechtigd de gefactureerde prijzen overeenkomstig aan te passen.
4.3 Betalingen dienen te geschieden in lijn met de overeengekomen termijnen, binnen 14 dagen netto na ontvangst van de factuur. In het geval de uitvoering van de werkzaamheden door Food Dynamics is vertraagd als gevolg van omstandigheden welke niet aan haar te wijten zijn, dan is Food Dynamics gerechtigd af te wijken van het overeengekomen betalingsschema en de reeds verrichtte werkzaamheden te factureren.
4.4 Food Dynamics heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op de Klant te verrekenen met schulden die zij aan de Klant heeft.
4.5 Bij niet dan wel te late betaling is de Klant naast de wettelijk verschuldigde rente eveneens incassokosten (met een minimum van EUR 150,- dan wel 15 % van het verschuldigde indien dit hoger is) alsmede gerechtelijke kosten verschuldigd.

5. Consultancy

5.1 Food Dynamics zal de Consultancy diensten met de noodzakelijke bekwaamheid en deskundigheid uitvoeren.
5.2 Indien de Consultancy diensten in fasen dienen te worden uitgevoerd, heeft Food Dynamics het recht de uitvoering van opvolgende fasen op te schorten tot dat de voorgaande fasen schriftelijk door de Klant geaccepteerd zijn.
5.3 Indien de Klant de uitvoering van de werkzaamheden stopt dan wel vertraagd, dan is Food Dynamics gerechtigd de voor de werkzaamheden gereserveerde tijd aan de Klant in rekening te brengen tegen de vooraf overeengekomen tarieven dan wel, bij afwezigheid hiervan, tegen de dan geldende Food Dynamics tarieven.
5.4 De tijd benodigd voor het verrichten van de Consultancy diensten is afhankelijk van de tijdige vervulling door de Klant van haar verplichtingen zoals maar niet beperkt tot het aanleveren van informatie en materialen. Enige vertraging hierin zal leiden tot een langere (op)levertermijn.
5.5 Indien Food Dynamics, op verzoek dan wel na voorafgaande toestemming van de Klant, additionele werkzaamheden verricht dan is Food Dynamics gerechtigd deze werkzaamheden bij de Klant in rekening te brengen tegen de dan geldenede tarieven.

6. (Op)levertermijnen

6.1 De overeengekomen termijnen voor (op)levering van de Werkzaamheden vangen aan direct na schriftelijke bevestiging hiervan door Food Dynamics alsmede de feitelijke vervulling door de Klant van alle overeengekomen voorwaarden zoals maar niet beperkt tot het doen van aanbetalingen en het verstrekken van bankgaranties.
6.2 (Op)levertermijn en/of (op)leverdata zijn indicatief en gelden niet als fatale of definitieve termijn of datum.

7. Intellectuele Eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot geproduceerde materialen en gegeven adviezen, zoals maar niet beperkt tot auteurs-, database-, ontwerp- en modelrechten alsmede knowhow, octrooien, patenten en uitvindingen (al dan niet geregistreerd en inclusief rechten om tot registratie over te gaan) alsmede enige en alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten in welke jurisdictie dan ook blijven dan wel worden het exclusieve eigendom van Food Dynamics.
7.2 Food Dynamics verstrekt de Klant een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van dergelijke materialen en gegeven adviezen.

8. Garantie

8.1 Food Dynamics garandeert dat de Werkzaamheden nauwkeurig en in overeenstemming met de geldende professionele maatstaven zullen worden uitgevoerd.
8.2 Food Dynamics verstrekt geen verdere of andere, impliciete dan wel expliciete, garantie dan de bovenstaande. Nadrukkelijk wordt door Food Dynamics geen specifieke garantie verleend met betrekking tot de geschiktheid van de geleverde Werkzaamheden voor de, al dan niet gespecificeerde doeleinden of gebruik. Enige garantie met betrekking tot het behalen van bepaalde resultaten en/of vereisten is specifiek uitgesloten.
8.3 De Klant dient enige en elke tekortkoming welke middels een normaal gebruikelijke inspectie en/of beoordeling geconstateerd kan worden binnen 10 werkdagen na oplevering schriftelijk aan Food Dynamics te melden. Food Dynamics zal alsdan in redelijkheid de betreffende tekortkoming herstellen.
8.4 Enige en alle garantieverplichtingen van Food Dynamics zijn exclusief en sluiten enige en alle aansprakelijkheid voor verdere schade uit.

9. Opschorting en ontbinding

9.1 Food Dynamics heeft het recht de uitvoering van haar prestaties op te schorten indien de Klant in verzuim is ter zake de uitvoering van enige op haar rustende verplichting uit de onderhavige dan wel enige andere jegens Food Dynamics bestaande verbintenis.
9.2 Indien Food Dynamics gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van de Klant is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot dat door de Klant voldoende zekerheid is gesteld. Tevens is zij gerechtigd te allen tijde aanvullende zekerheden te eisen.
9.3 Indien de Klant niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen op grond van de vorige leden voldoet is Food Dynamics gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
9.4 Food Dynamics is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten in het geval van een (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de Klant.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Food Dynamics is alleen aansprakelijk voor schades, betalingen, kosten, uitgaven en schulden van de Klant welke zijn ontstaan als direct gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Food Dynamics in de nakoming van haar contractuele verplichtingen welke veroorzaakt is door opzet of grove schuld.
10.2 De totale wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid van Food Dynamics (inclusief eventuele productaansprakelijkheid) is te allen tijde beperkt tot EUR 5.000,- (vijfduizend euro) dan wel, indien dit lager is, de totale orderwaarde.
10.3 Alle aansprakelijkheid van Food Dynamics voor indirecte, gevolg- of buitengewone schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, bedrijfsstagnatie, verlies van data dan wel aanspraken van klanten, is nadrukkelijk uitgesloten.
10.4 De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn van toepassing op zowel contractuele als wettelijke aansprakelijkheden en zijn van toepassing ongeacht enige andersluidende bepaling in enige overeenkomst of order.
10.5 Partijen zijn de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen met betrekking tot Food Dynamics’ aansprakelijkheid nadrukkelijk overeengekomen. De verdeling van risico en aansprakelijkheid vormt de basis voor de specifieke prijs- en andere afspraken in de overeenkomst.

11. Inhuren van werknemers

Tijdens de looptijd van enige overeenkomst en voor een periode van 2 (twee) jaar na beëindiging hiervan zullen zowel Food Dynamics als de Klant niet direct noch indirect enige (voormalige) werknemer van de andere partij in dienst nemen dan wel hiertoe benaderen.

12. Vertrouwelijkheid

Alle informatie direct dan wel indirect, voor of na de datum van enige overeenkomst, door Food Dynamics of de Klant verstrekt, inclusief alle commerciële, financiële, technische, operationele, administratieve, marketing dan wel andere informatie of data, in welke vorm ook verstrekt (mondeling, schriftelijk, elektronisch of digitaal) zal te allen tijde vertrouwelijk en confidentieel worden behandeld en zal uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de verplichtingen van iedere partij.

13. Rechts- en forumkeus

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Food Dynamics en de Klant is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de conflict verwijzingsregels.
13.2 De burgerlijke rechter te beoordelen naar de standplaats Breda is exclusief bevoegd.