Privacy verklaring Food Dynamics

Food Dynamics behandeld uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.

 

Privacy verklaring

Food Dynamics vindt de privacy- en gegevensbescherming van klanten en bezoekers die kennis nemen van informatie via de website belangrijk. Food Dynamics heeft daarom de nodige organisatorische en technische beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens.

Alle data die Food Dynamics verzamelt om u van onze producten of diensten te voorzien, wordt verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), welke met ingang van 25 mei 2018 in de gehele EU van kracht is. Door middel van deze Privacy policy willen wij ervoor zorgen dat het u duidelijk is welke persoonsgegevens Food Dynamics verwerkt, en wat er met die gegevens gebeurt. Deze Privacy policy is van toepassing op alle verwerking van uw persoonsgegevens door of namens Food Dynamics en informeert u over ons privacy beleid en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de Food Dynamics website, of tijdens andere contactmomenten met Food Dynamics. Wij kunnen deze Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij publiceren eventuele aanpassingen op deze website, dus raadpleeg deze regelmatig voor de meest recente versie van onze Privacy policy.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tijdens uw gebruik van de Food Dynamics website kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van u verzamelen. Deze gegevens kunnen door u zelf worden verstrekt, bijvoorbeeld indien u contact met Food Dynamics opneemt via het contactformulier. De gegevens gegenereerd door uw gebruik van de website kunnen ook automatisch worden verzameld.
De persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen zijn onder meer: uw voor- en achternaam, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, zakelijke gegevens (zoals uw functie, werkgever) en informatie over uw bezoek aan de website (zoals IP adres, provider, browsertype, pagina’s geopend op de website, tijdstip van bezoek).

We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens van u verkrijgen door gebruik te maken van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die de browser ‘onthoudt’ en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden.
Deze website gebruikt Google Analytics voor webanalyse. Dat is een service van Google Inc. (‘Google’).

Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. De gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) die via de cookies worden verzameld, worden naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google neemt de privacyprincipes van de Amerikaanse ‘Safe Harbor’-overeenkomst in acht en is bij het ‘Safe Harbor’-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd.

Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en om ons andere services in verband met website- en internetgebruik te leveren. Google kan deze gegevens ook aan derden doorgeven, als dat wettelijk is voorgeschreven of als die partijen de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere gegevens van Google. Wij hebben ingesteld dat Google Analytics het laatste deel van de IP-adressen van de bezoekers van onze website wist. Zo komen wij nooit in het bezit van gegevens waarmee wij u kunnen identificeren. Als u niet wilt dat informatie over uw websitebezoek aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u voor uw browser de ‘Opt-out Browser Add-on’ installeren.

2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen met name uw persoonsgegevens ten behoeve van de gebruikelijke bedrijfsvoering van Food Dynamics, om uw vraag, tip of klacht te kunnen beantwoorden. Ook worden uw gegevens gebruikt voor interne bezoekersanalyses om de website verder te optimaliseren. Uw persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor onze eigen interne administratie, boekhoudcontroles en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven benoemde en beschreven doelen, of voor doelen die daarmee verenigbaar zijn. Food Dynamics verzamelt uw persoonsgegevens ofwel op basis van uw toestemming, ofwel omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, of zij daarbij een redelijk belang heeft zoals in deze Privacy policy genoemd, ofwel omdat zij daartoe wettelijk verplicht is.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zover nodig en dan alleen door daartoe door Food Dynamics aangewezen medewerkers of ander personeel voor of namens Food Dynamics. Hieronder vallen mede externe partijen voor zover deze partijen in opdracht namens Food Dynamics verwerken ten behoeve van door Food Dynamics vastgestelde doelen. Food Dynamics verplicht deze externe partijen om net zulke strenge veiligheidsmaatregelen te nemen als zij zelf heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voor zover sprake is van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een dergelijke gegevensoverdracht. Behoudens de ter beschikkingstelling aan de hiervoor genoemde partijen zal Suiker Unie uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is om haar wettelijke verplichtingen na te komen.

4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Food Dynamics neemt voortdurend passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaken. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Food Dynamics bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden als genoemd in deze Privacy policy. Indien Food Dynamics persoonsgegevens verwerkt op grond van het feit dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. Gegevens die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen, worden door ons eenmalig gebruikt om uw informatie aanvraag uit te voeren. Ten behoeve van statistische doeleinden kan Food Dynamics uw persoonsgegevens langer bewaren dan strikt noodzakelijk, maar in dat geval treft Food Dynamics aanvullende technische en organisatorische maatregelen om het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen.

6. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Food Dynamics of indien u uw persoonsgegevens die Food Dynamics heeft verwerkt wil inzien, laten verwijderen, laten corrigeren, wijzigen, bezwaren heeft tegen de verwerking of hangende deze verzoeken uw recht van beperking wil inroepen, kunt u contact opnemen met Food Dynamics via het contactformulier op de website. Food Dynamics zal in beginsel binnen één maand inhoudelijk op uw verzoek reageren.
Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door of namens Food Dynamics kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Gebruik van cookies

Food Dynamics maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

8. Wijzigingen en contact

Mocht Food Dynamics veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks.

Contact

Food Dynamics
De Slof 46a, 5107 RJ, Dongen
merel@food-dynamics.nl

Versie: juni 2020